Zakończenie Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zaopatrywaniem, eksploatacja i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym w Siłach Zbrojnych”

 


W dniu 8 lipca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego dyplomów ukończenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zaopatrywaniem, eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym w Siłach Zbrojnych” oficerom, którzy ukończyli te studia z wyróżnieniem.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Jerzy Małachowski wręczający dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w towarzystwie kierownika studiów magistra inżyniera Romana Szpaka
Fot. 1. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Absolwenci, którzy ukończyli studia podyplomowe „Zarządzanie zaopatrywaniem, eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym w Siłach Zbrojnych” stojący na tle ścianki promocyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Fot. 2. Oficerowie, którzy ukończyli studia podyplomowe z wyróżnieniem na tle ścianki promocyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej


Studia Podyplomowe „Zarządzanie zaopatrywaniem, eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym w Siłach Zbrojnych” realizowane były w Instytucie Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT na zapotrzebowanie Ministerstwa Obrony Narodowej jako studia rozszerzające wiedzę i umiejętności oficerów do samodzielnego planowania, kierowania i zarządzania systemem zaopatrywania, eksploatacją oraz zabezpieczeniem materiałowo-technicznym w służbach materiałowych na szczeblu operacyjno-taktycznym Sił Zbrojnych RP. Kierownikiem studiów był pan mgr inż. Roman Szpak.

W toku studiów uczestnicy zostali zapoznani oraz rozwiązywali problemy kierunkowe związane z zarządzaniem specjalistyczną działalnością w obszarze przygotowania zabezpieczenia materiałowo-technicznego wojsk i działania organów kierowania w Siłach Zbrojnych i Gospodarce Narodowej w tym zakresie. Podczas studiów uczestnicy zostali zapoznani z perspektywicznymi środkami bojowymi, materiałami pędnymi i smarami, nowymi kierunkami w infrastrukturze paliwowej, środkami spożywczymi i technologiami przygotowania posiłków dla wojsk, materiałami i technologiami stosowanych w przedmiotach zaopatrzenia mundurowego, problemami ochrony środowiska w gospodarce materiałowej, a także z perspektywicznymi pojazdami wojskowymi i środkami transportu oraz współczesnymi poglądami i wizjami zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego w przyszłości. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymali dużą wiedzę teoretyczną oraz doskonalili umiejętności praktyczne w ww. zakresie, przydatne w służbie na szczeblu operacyjno-taktycznym Sił Zbrojnych RP.

Oprócz dyplomów ukończenia studiów podyplomowych wyróżnieni absolwenci otrzymali również drobne, okolicznościowe upominki. Na zakończenie uroczystości, wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Wyróżnieni absolwenci studiów podyplomowych, przedstawiciele kierownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Instytutu Pojazdów i Transportu oraz organizatorzy studiów podyplomowych 
stojący na tle ścianki promocyjnej z logo WAT oraz WIM
Fot. 3. Zdjęcie pamiątkowe wyróżnionych absolwentów Studiów Podyplomowych z przedstawicielami kierownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Instytutu Pojazdów i Transportu oraz organizatorami studiów podyplomowych


Kierownictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Instytutu Pojazdów i Transportu
składa wszystkim absolwentom Studiów Podyplomowych
„Zarządzanie zaopatrywaniem, eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym w Siłach Zbrojnych”
gratulacje z okazji pomyślnego zdania egzaminu końcowego i ukończenia studiów.


Opracowali: dr inż. Piotr Szczawiński
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: Aleksandra Lęgas