Projekt: Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne – MILGEOMED

Celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności oraz kalectwa osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych poprzez opracowanie metody szybkiej oceny funkcji życiowych poszkodowanych z zastosowaniem bezzałogowych platform powietrznych wyposażonych w sensory obrazujące i biomedyczne. Na podstawie pozyskanych danych opracowane zostaną algorytmy, których dane wyjściowe będą zobrazowane na inteligentnej mapie życia.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), Wojskowy Instytut Medyczny, Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych oraz INVESTCORE.

Ze strony WAT w projekcie obok Wydziału Inżynierii Mechanicznej biorą udział: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (jednostka wiodąca), Wydział Elektroniki, Wydział Nowych Technologii i Chemii oraz Wydział Cybernetyki.

Zespół Wydziału Inżynierii Mechanicznej realizuje prace, skupione wokół opracowania rozwiązania platformy do podejmowania i ewakuacji poszkodowanych, która w sposób zdalny prowadzić będzie ewakuacje rannych z pola walki w sytuacji, w której nie ma możliwości wysłania konwencjonalnej grupy ratowników medycznych. Aktualnie prowadzone są badania dotyczące efektywności działania opracowanych koncepcji systemu podejmowania poszkodowanego oraz badania identyfikacyjne zdolności precyzyjnego podjechania Bezzałogową Platformą Lądową sterowaną w trybie teleoperacji do poszkodowanego w różnych konfiguracjach sprzęgnięcia z BPLem. W ramach obecnego etapu opracowany został między innymi: wieloczłonowy model człowieka, który wykorzystany będzie do oceny opracowanych rozwiązań.

Na zdjęciu mały zielony samochód z ramą, ale bez dachu, który ma przyczepioną platformę służącą do ewakuacji rannych.
Fot. 1. Jedna z koncepcji sprzęgu platformy do podejmowania i ewakuacji poszkodowanych z BPLem


Model człowieka w formie grafiki komputerowej z zaznaczonymi punktami pomiarowymi.
Fot. 2. Wieloczłonowy model człowieka opracowany na potrzeby badań efektywności działania opracowanych koncepcji podejmowania poszkodowanego


Na zdjęciu mały samochód z przyczepką do ewakuacji poszkodowanych; widok zdjęcia z góry.
Fot. 3. Widok jednej z prób podczas realizowanych badań identyfikacyjnych zdolności precyzyjnego podjechania Bezzałogową Platformą Lądową sterowaną w trybie teleoperacji do poszkodowanego w różnych konfiguracjach sprzęgnięcia z BPLem


Praca badawcza realizowana jest w latach: 2021 – 2025, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach umowy nr: DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021.

Całkowita wartość dofinansowania NCBiR: 39 209 454 zł.

Całkowita wartość projektu: 39 209 454 zł.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie litery - z lewej duża litera B, ale odwrócona w lewo. Z prawej strony duża litera R. Litery dotykają siebie. Litery w odcieniach brązu. Dodatkowo napis.