Komunikat dziekana WIM w sprawie form i zasad prowadzenia zajęć

Napis: ważne.

Dotyczy: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie podstawie komunikatu Rektora-Komendanta WAT z dnia 10 września 2021 r. dotyczącego organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Wojskowej Akademii Technicznej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 października 2021 r. decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej zajęcia dydaktyczne na studiach, studiach podyplomowych i kursach prowadzonych w Wydziale będą realizowane w trybie mieszanym, tj. stacjonarnie na uczelni, jak również w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykłady w dużych grupach będą realizowane w trybie zdalnym. Dopuszcza się realizowanie wykładów w mniejszych grupach (np. z przedmiotów specjalistycznych) w trybie stacjonarnym z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego; decyzję w tej sprawie podejmuje prowadzący wykład.

Pozostałe formy zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) będą realizowane w trybie stacjonarnym w obowiązującym reżimie sanitarnym, tj. z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych zawartych w Decyzji Rektora WAT nr 144/RKR/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID — 19”.

Kierownictwo Wydziału dołoży wszelkich starań, aby zajęcia dydaktyczne dla studentów cywilnych zostały zaplanowane w taki sposób, aby formy ich realizacji w danym dniu – stacjonarna lub zdalna – nie kolidowały ze sobą. W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia będą planowane tak, aby forma realizacji – stacjonarna lub zdalna – dotyczyła całego zjazdu, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe – całego dnia. W przypadku studentów studiów wojskowych, z uwagi na ich zakwaterowanie na miejscu, dopuszczana jest możliwość realizacji w danym dniu zajęć zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych.

Proszę na bieżąco śledzić rozkłady zajęć dostępne na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej