Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu FS/32-274/2021/WAT Centrum Wiedzy o Dostępności do Transportu i Mobilności Osób o Szczególnych Potrzebach

14 października 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie komitetu sterującego projektu FS/32-274/2021/WAT Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. Posiedzenie to było pierwszym spotkaniem komitetu sterującego po formalnym rozpoczęciu realizacji projektu (1 październik 2021 roku). W spotkaniu, które miało miejsce w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli:

 • z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej:
  • dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT;
  • dr hab. inż. Mirosław GIDLEWSKI, prof. WAT;
  • pan Piotr KWITOWSKI;
 • z Instytutu Transportu Samochodowego:
  • prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI,
  • mgr Izabela DOLIŃSKA;
  • mgr Anna GÓRSKA;
 • z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
  • dr hab. Monika MYNARSKA, prof. UKSW;
  • dr Dominik GOŁUCH;
  • mgr Małgorzata ŁYSIUK-BZDYRA;
  • mgr Liliana PAWŁOWICZ.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komitetu sterującego podczas spotkania w UKSW.
Fot. 1. Członkowie komitetu sterującego podczas posiedzenia

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komitetu sterującego podczas spotkania w UKSW.
Fot. 2. Członkowie komitetu sterującego podczas posiedzenia


Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z realizacją projektu. Ustalono sposób realizacji bieżących spraw formalno-technicznych związanych z funkcjonowaniem Partnerów Projektu w ramach systemu SL2014 (harmonogram płatności, wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność). Kierownik projektu, prof. Jerzy JACKOWSKI przedstawił również aktualny stan w zakresie przygotowania przebudowy infrastruktury Instytutu Pojazdów i Transportu WIM WAT na potrzeby osób o specjalnych potrzebach, które będą korzystały z Centrum Wiedzy o Dostępności oraz poinformował o opracowywaniu strony internetowej projektu, której uruchomienie planowane jest do końca października.

Istotna część spotkania poświęcona była działaniom, które zostaną podjęte w najbliższym czasie. W tym zakresie:

 • ustalono termin przygotowania szczegółowych zadań dla zespołów projektowych;
 • poruszono kwestię opieki merytorycznej nad pracownikami naukowymi projektu, realizującymi poszczególne zadania;
 • zatwierdzono program szkolenia antydyskryminacyjnego dla kadry projektu;
 • omówiono kwestię współpracy pomiędzy Partnerami przy tworzeniu programów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej WAT i UKSW oraz przy przygotowywaniu kart informacyjnych (sylabusów) do programów studiów w WAT i UKSW w zakresie projektowania uniwersalnego;
 • podniesiono kwestię przygotowania i organizacji ogólnopolskiego konkursu na propozycje i koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego osób o szczególnych potrzebach, korzystających ze środków transportu indywidualnego;
 • przedyskutowano kwestie nawiązania przez Centrum Wiedzy o Dostępności współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Na zakończenie posiedzenia ustalono termin następnego spotkania komitetu sterującego w 2021 roku.

Opracowali: Piotr Kwitowski
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: Piotr Kwitowski