Finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra Edukacji i Nauki obejmuje działania dotyczące:

  • wspomagania restrukturyzacji jednostek naukowych przeprowadzanej przez organy administracji rządowej sprawujące nadzór nad tymi jednostkami lub przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
  • rozwoju jednostek organizacyjnych działających na rzecz współpracy między nauką i gospodarką,
  • dostosowywania kadr naukowych do warunków międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej,
  • tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych uczonych w celu doskonalenia kadr w wybranych dziedzinach nauki,
  • tworzenia warunków do rozwoju wybitnych młodych naukowców, w tym przez przyznawanie stypendiów naukowych,
  • rozwoju infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej.

Informacje dotyczące konkursów oraz wzory dokumentów dostępne tutaj


Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MEiN.


Lider

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.
 Home...