Priorytetowe obszary działalności naukowej i badawczej:

 • badania i opracowanie systemu zdalnego sterowania platformami bezzałogowymi,
 • modelowanie, projektowanie, modernizacja oraz badania maszyn roboczych (inżynieryjnych) ze szczególnym uwzględnieniem hydrostatycznych i hydrokinetycznych układów napędowych, ich automatyzacji i sterowania oraz pracy w skrajnych warunkach klimatycznych,
 • badania tribologiczne wytrzymałości zmęczeniowej nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących oraz laserowych metod obróbki warstwy wierzchniej,
 • badania, modernizacja i doskonalenie konstrukcji wozów bojowych i środków transportu kołowego oraz urządzeń do magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów naftowych i paliw alternatywnych, rozwoju systemów ich eksploatacji i napraw, z uwzględnieniem potrzeb ekologii ,
 • badania pojazdów w ujemnej temperaturze, badania silników o spalaniu wewnętrznym i hybrydowych układów napędowych, zastosowanie ogniw paliwowych, jak również systemów sterowania nim,
 • prace badawczo-rozwojowe bazujące na metodach numerycznych i eksperymentalnych ukierunkowanych na balistykę wewnętrzną, na analizę i opracowanie paneli ochronnych pojazdów przed skutkami działania prowizorycznych ładunków wybuchowych, na analizę i opracowanie nowych elementów pancerzy ochronnych,
 • prace badawcze z obszaru: logistyki wojskowej i cywilnej; e–logistyki; mikrologistyki; eurologistyki; logistyki międzynarodowej; ekologistyki.

W Wydziale Inżynierii Mechanicznej funkcjonuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Pojazdów Mechanicznych nr AB 733, które prowadzi badania klimatyczne, silników spalinowych, pojazdów mechanicznych i płynów eksploatacyjnych.

Oferta współpracy naukowej i badawczej:

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Instytut posiada wieloletnie doświadczenia i możliwości realizacji prac i projektów badawczych w zakresie badania i opracowania systemów zdalnego sterowania platformami bezzałogowymi; modelowania, projektowania, modernizacji oraz badania maszyn roboczych (inżynieryjnych) ze szczególnym uwzględnieniem hydrostatycznych i hydrokinetycznych układów napędowych, ich automatyzacji sterowania oraz pracy w skrajnych warunkach klimatycznych; projektowania i badania kół zębatych oraz połączeń wciskanych i spawanych; badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji.

Oferta współpracy Instytutu obejmuje:

 • badania w komorze termoklimatycznej (zakres temperatur -40/+40°C, wymiary komory 2,3 m x 3 m x 2 m),
 • badania poligonowe maszyn i urządzeń (systemy akwizycji danych DaqBook i Esam),
 • projektowanie i badania układów napędowych - mechanicznych, hydrokinetycznych i hydrostatycznych,
 • projektowanie i badania osprzętów, narzędzi i urządzeń,
 • projektowanie i badania układów zdalnego sterowania maszyn,
 • testy maszyn i urządzeń,
 • ekspertyzy w dziedzinie budowy maszyn i napędów hydraulicznych,
 • doradztwo w zakresie doboru maszyn, materiałów eksploatacyjnych, układów bieżnych (m.in. ogumienia), osprzętów roboczych oraz przystosowania maszyn do pracy w warunkach szczególnych.

Instytut Pojazdów i Transportu

Bogate doświadczenie i unikatowa baza Instytutu były i są wykorzystywane w pracach naukowo-badawczych realizowanych na potrzeby wojska i przemysłu ukierunkowanych zasadniczo na:
 • badania tribologiczne wytrzymałości zmęczeniowej nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących oraz laserowych metod obróbki warstwy wierzchniej
 • badania, modernizacja i doskonalenie konstrukcji wozów bojowych i środków transportu kołowego oraz urządzeń do magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów naftowych i paliw alternatywnych, rozwoju systemów ich eksploatacji i napraw, z uwzględnieniem potrzeb ekologii
 • badania pojazdów w ujemnej temperaturze, badania silników o spalaniu wewnętrznym i hybrydowych układów napędowych, zastosowanie ogniw paliwowych, jak również systemów sterowania nimi.

Oferta współpracy Instytutu obejmuje:

 • badania normatywne, porównawcze, doborowe oraz procesów starzenia paliw, olejów i smarów,
 • badania tribologiczne produktów naftowych i materiałów konstrukcyjnych.
 • badania silnikowych paliw płynnych,
 • badania właściwości reologicznych paliw, olejów i smarów,
 • badania właściwości niskotemperaturowych paliw i olejów,
 • badania hamowniane silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI) i samoczynnym (ZS) w zakresie zjawisk zachodzących w komorze spalania, poprawy własności dynamicznych i ekonomicznych oraz ograniczania emisji związków toksycznych w spalinach; badania przebiegu spalania paliw alternatywnych na bazie nafty, olejów roślinnych lub wodoru; badania i doskonalenie układów chłodzenia silników.
 • badania układów wtryskowych silników o ZS w zakresie kształtowania przebiegu wtrysku paliwa do cylindra i własności przepływowych rozpylaczy,
 • badania trwałościowe elementów aparatury paliwowej silników o ZS,
 • badania alternatywnych źródeł energii na bazie ogniw paliwowych współpracujących z elektrycznymi silnikami napędowymi,
 • badania w warunkach niskiej temperatury (w zakresie do -45°C) silników, całych pojazdów lub innego sprzętu w komorze klimatycznej o kubaturze 450 m3 (12,5x6x6m).
 • badania ogumienia samochodowego:
  - stanowisko do badań laboratoryjnych statycznych ogumienia,
  - stanowisko karuzelowe do badań dynamicznych ogumienia,
  - przyczepa dynamometryczna do badań laboratoryjnych i drogowych,
 • badania zespołów i układów pojazdów mechanicznych:
  - stanowisko dwubębnowe,
  - stanowisko do badań hydraulicznych układów napędowych,
  - stanowisko do wyznaczania położenia środka masy pojazdu,
  - stanowiska do wyznaczania charakterystyk elementów sprężystych i tłumiących zawieszenia,
  - stanowisko do badań stabilizacji uzbrojenia.
 • badania układów hydraulicznego sterowania osprzętami roboczymi maszyn inżynieryjnych, hydraulicznych układów skrętu, przekładni hydrostatycznych oraz podzespołów hydraulicznych o mocy do 250 KW.
 • badania dla potrzeb kształtowania sterowania i identyfikacji statycznych i dynamicznych właściwości układów hydraulicznych - sterowanych dławieniowo lub z kompensacją obciążenia (Load-Sensing).
 • badania w komorze klimatycznej podzespołów i urządzeń elektronicznych, elementów i układów hydraulicznych, zespołów i części maszyn oraz innych obiektów w zakresie temperatur -40/+40°C. Wymiary komory 2,3 m x 3 m x 2 m. Dostępne napędy: hydrauliczny, elektryczny i pneumatyczny.

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Głównym obszarem badawczym Instytutu jest numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzymałościowa konstrukcji dowolnego typu i ich elementów. W analizie numerycznej wykorzystuje się profesjonalne programy metody elementów skończonych. Umożliwiają one liniową i nieliniową numeryczną analizę naprężeń i odkształceń prowadzoną dla konstrukcji inżynierskich poddanych statycznym lub dynamicznym obciążeniom mechanicznym, stacjonarnym lub niestacjonarnym obciążeniom cieplnym oraz dla zagadnień związanych z przewodnictwem ciepła i symulacją procesu zmęczenia materiału, optymalizacji i wrażliwości konstrukcji. Zespół realizuje projekty badawcze, rozwojowe i celowe, cywilne i wojskowe, metodami numerycznymi i eksperymentalnymi.

Oferta współpracy Instytutu obejmuje:

 • aplikacje inżynierskie wojskowe w zakresie modelowania numerycznego MES, symulacji i projektowania pancerzy pojazdów, osłon przeciwminowych i przeciw IED pojazdów, ochrony aktywnej i pasywnej pojazdów przed pociskami RPG i in., mostów wojskowych nożycowych, pontonowych i in., kamizelek ochronnych, broni precyzyjnej, itd.,
 • aplikacje inżynierskie cywilne w zakresie modelowania numerycznego MES, symulacji i projektowania stentów kardiochirurgicznych, nitowanych lotniczych konstrukcji nośnych, mostów drogowych i kolejowych, platform kolejowych do przewozu samochodów TIR, hamulców kompozytowych, drogowych barier ochronnych, rurociągów przesyłowych, podwozi samolotów i śmigłowców, warstw wierzchnich elementów silników, itd.,
 • badania mikrostruktur i elementów konstrukcyjnych wykonanych z kompozytów ceramicznych, polimerowych, gradientowych ceramiczno-metalowych, materiałów magnetoreologicznych, elastomerowych i in. oraz kombinacji tych materiałów. Home...