Historia Wydziału

Wydział Mechaniczny (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej) jest jedną z ośmiu jednostek organizacyjnych Wojskowej Akademii Technicznej. Powstał na przełomie 1959/1960 roku w rezultacie połączenia między innymi: Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn Inżynieryjnych, wydzielonej z Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych. Osiągnięty w fakultetach stopień rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zbudowana baza laboratoryjna umożliwiły powołanie Wydziału Mechanicznego, który w korzystny sposób objął organizacyjnie całokształt działalności i specjalności mechanicznych. W początkowym okresie struktura organizacyjna Wydziału Mechanicznego składała się z piętnastu Katedr. W latach 1967/68 istniały już dwa instytuty: Instytut Pojazdów Mechanicznych i Maszyn Roboczych oraz Instytut Techniki Lotniczej. W 1971 roku powstał Instytut Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych, a w 1974 Instytut Maszyn Roboczych. W tym okresie Wydział Mechaniczny był największym wydziałem w WAT i składał się z czterech instytutów, dwóch samodzielnych katedr i zakładu. W 1990 roku Instytut Techniki Lotniczej został przeniesiony do nowo tworzonego Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa, obecnie Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

W początkowym okresie działalności wydziału prowadzono równolegle studia inżynierskie i magisterskie, a także dodatkowe formy kształcenia: zaoczne studia I i II stopnia, wyższe kursy doskonalenia oficerów (WKDO) oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne. W 1975 roku przeprowadzono gruntowną modernizację planów studiów i na wszystkich kierunkach wprowadzono jednolite studia magisterskie. Wprowadzono nowe treści do programów studiów, a szczególnie wzbogacono szereg przedmiotów w zagadnienia z zakresu informatyki, elektroniki, automatyki, mechaniki ciała stałego itp. Ponadto w planie studiów więcej czasu przeznaczono na naukę własną studentów. Miało temu służyć między innymi tzw. programowane studiowanie indywidualne (PSI). W tym samym czasie dla zdolniejszych słuchaczy utworzono studia według indywidualnych programów, które są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Od połowy lat 70. wydział prowadził studia inżynierskie i magisterskie dla obcokrajowców (Niemcy, Libijczycy, Wietnamczycy), które trwały do 1989 roku.
W 1998 roku dokonano w całej uczelni aktualizacji planów studiów i programów nauczania, której celem było dostosowanie tych programów kształcenia do wymogów MEN i FEANI oraz do nowych potrzeb wojska, wynikających między innymi z planów wstąpienia Polski do NATO. Od 1998 roku Wydział Mechaniczny jako pierwszy w WAT wprowadził ogólnodostępne kształcenie studentów cywilnych w trybie komercyjnym, zaocznym.

Działalność naukowo-badawcza zaczęła się równolegle z powstaniem fakultetów i komórek dydaktyczno-naukowych. Prace naukowe w okresie do 1959 roku miały charakter rozpoznawczy, służący organizacji zespołów i stanowisk badawczych, niezbędnych dla rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej. Utworzenie Wydziału Mechanicznego oraz dobre przygotowanie kadry dydaktycznej do pracy naukowej, umożliwiło w latach 60. nawiązanie współpracy z przemysłem motoryzacyjnym i maszyn budowlanych oraz przemysłem lotniczym, co zaowocowało rozbudową bazy badawczej. Zbudowano aerodynamiczny tunel naddźwiękowy i laboratorium osprzętu lotniczego, hamownie zespołów maszyn roboczych, komorę termoklimatyczną i niskich temperatur. W końcu lat 60. i na początku 70. katedry, a później instytuty ukierunkowały swoją podstawową działalność naukowo-badawczą i specjalizowały się w podjętej tematyce przez wiele następnych lat.

W okresie 60 lat istnienia Wydziału około 9 tys. absolwentów Wydziału Mechanicznego (obecnie Wydziału Inżynierii Mechanicznej) otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera. W latach 1953-1959 dyplom inżyniera otrzymało 527 absolwentów kończących fakultety o specjalnościach mechanicznych. Studia z wyróżnieniem ukończyło 143 absolwentów, a w okresie istnienia samodzielnych fakultetów (1953-1959) studia ukończyło z wyróżnieniem 17 absolwentów, zaś 28 absolwentów Wydziału Mechanicznego zostało mianowanych na stopień generalski (9 na generała dywizji, 19 na generała brygady).

Wszechstronna i efektywna działalność dydaktyczna Wydziału Mechanicznego (obecnie WIM) możliwa jest dzięki istnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Do chwili obecnej 29 pracowników Wydziału uzyskało tytuł naukowy profesora, wypromowano w Wydziale 74 doktorów habilitowanych oraz ponad 450 doktorów. Profesorowie Bogdan Ciszewski, Stanisław Kocańda oraz Stefan Ziemba zostali wybrani na członków - korespondentów, a następnie członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk. Wymienionym profesorom nadano następnie tytuł doktora honoris causa WAT.

Wydział Mechaniczny uzyskał certyfikat potwierdzający pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn: w 2011 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną do roku akademickiego 2016/2017 (uchwała Nr 290/2011 PKA z dnia 5 maja 2011 r.) oraz w 2015 roku przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych i europejski EUR-ACE® Label na lata 2014/2015 – 2019/2020 (uchwała KAUT z dnia 24 kwietnia 2015 r.)
W 2015 roku Wydział uzyskał kategorię naukową A – przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 4/KAT/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.), zaś Laboratorium Pojazdów Mechanicznych WME (obecnie WIM) uzyskało Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności Państwa nr 50/MON/2016 na okres 29.07.2016 – 28.07.2019 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne kompetencje dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących.
Od 1 września 2016 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz. Dziekanem Wydziału, w wyniku wyborów, został prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI. Pozostałe władze Wydziału stanowili: Prodziekan ds. Naukowych dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT; Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY; Zastępca Dziekana płk dr inż. Adam BARTNICKI; Kierownik Dziekanatu mgr inż. Robert KOSSOWSKI; Kierownik Administracyjny mgr Cezary DANIELSKI. Obowiązki Dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu objął dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, zaś Instytutu Budowy Maszyn - dr inż. Józef WRONA. W marcu 2017 roku obowiązki Zastępcy Dziekana objął płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI, a obowiązki Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej dr hab. Elżbieta Szymczyk, prof. WAT.
W roku akademickim 2016/2017 rozpoczęło się kształcenie na nowym kierunku studiów wyższych biogospodarka (zostało przyjętych pierwszych 32 studentów). Kierunek studiów prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Kierunek interdyscyplinarny prowadzony na stacjonarnych studiach wyższych na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, w ramach obszaru kształcenia i dziedziny nauk technicznych oraz dyscyplin naukowych: biotechnologia; inżynieria środowiska; budowa i eksploatacja maszyn.
W kolejnym roku Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME rozpoczął kształcenie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności czołgowo-samochodowa. W tym samym roku kierunek logistyka o profilu ogólnoakademickim zajął drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2017 zorganizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – na kierunku Logistyka. Kierunek studiów mechanika i budowa maszyn otrzymał Akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2017/18 - 2021/2022, na podstawie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie I i II stopnia (uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 395/2017 PKA z dnia 7 września 2017 r.). Kolejnym pozytywnym wydarzeniem w tym roku akademickim ogłoszonym 16 października 2017 r. w komunikacie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej za lata 2013-2016 było otrzymanie przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej kategorii naukowej "A".
W 2018 roku został utworzony w Wydziale nowy kierunek studiów biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, który prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Elektroniki, Wydziałem Cybernetyki oraz Instytutem Optoelektroniki WAT. Opracowano program dla studiów cywilnych pierwszego stopnia na kierunku studiów biocybernetyka i inżynieria biomedyczna w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów przewiduje kształcenie w czterech specjalnościach: biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny; biocybernetyka; elektronika biomedyczna; optoelektronika dla inżynierii biomedycznej.
Kierunek logistyka uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2017/2018 – 2022/2023 - pozytywna ocena jakości kształcenia na poziomie I i II stopnia / uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 87/2018 PKA z dnia 8 marca 2018 r.) kierunek logistyka o profilu ogólnoakademickim zajął drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2018 zorganizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – na kierunku Logistyka, a w 2019 roku - 3 miejsce.

W związku z wprowadzanymi zmianami 25 września 2019 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego, która w swojej kompetencji miała m.in. nadawanie stopni naukowych i wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego w dwóch dyscyplinach: budowie i eksploatacji maszyn oraz mechanice. Od października 2019 roku rozpoczęła funkcjonowanie Rada Dyscypliny (Inżynieria Mechaniczna), której pierwsze posiedzenie odbyło się w listopadzie. Nowa Rada w swojej kompetencji ma m.in. przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI.
W tym samym czasie (1 października 2019 roku) nastąpiło przekształcenie Wydziału Mechanicznego w Wydział Inżynierii Mechanicznej (Zarządzenie Rektora WAT nr 36/RKR/2019 z dnia 7 października 2019 r.). Dziekanem Wydziału ponownie został prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI. Wówczas władze wydziału stanowili: Prodziekan ds. Naukowych dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT (od 2020 roku dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. uczelni); Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Piotr SZURGOTT; Zastępca Dziekana płk dr hab. inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI; Kierownik Dziekanatu mgr inż. Robert KOSSOWSKI; Kierownik Administracyjny mgr Cezary DANIELSKI. Od października 2020 powołano także Prodziekana ds. Studenckich, którym został mjr dr inż. Krzysztof GOCMAN. Instytut Budowy Maszyn zmienił nazwę na Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn. W skład organizacyjny instytutu weszły trzy zakłady: Zakład Taktyki i Techniki Wojsk Inżynieryjnych, Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów oraz Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Grafiki Inżynierskiej. Obowiązki Dyrektora Instytutu objął dr inż. Krzysztof GRZELAK, zaś z dniem 1 listopada 2020 roku obowiązki Dyrektora przejął prof. dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK. Zmiany nastąpiły także w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu. Został on przekształcony w Instytut Pojazdów i Transportu, a w jego skład weszły trzy zakłady: Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu, Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji oraz Zakład Materiałów Pędnych i Smarów. Obowiązki Dyrektora Instytutu objął dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT. Kolejna zmiana miała miejsce w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej, która została przekształcona w Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, składający się z trzech zakładów: Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych, Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej oraz Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych. Obowiązki Dyrektora Instytutu objął dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI.


W okresie 60 lat istnienia Wydziału Mechanicznego kształcenie studentów odbywało się na 5 kierunkach studiów. Najstarszym i najdłużej prowadzonym kierunkiem studiów był kierunek studiów mechanika, prowadzony w latach 1960-1997. Od 1998 roku Wydział prowadził kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn, będący kontynuatorem kierunku mechanika. W 2007 roku Wydział rozpoczął kształcenie na nowym kierunku studiów logistyka, w 2011 r. na kierunku elektronika wspólnie z Wydziałem Elektroniki WAT, zaś w 2016 r. na kierunku biogospodarka (kierunek interdycyplinarny), prowadzonym wspólnie z Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską. W 2018 roku rozpoczął kształcenie na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna wspólnie z Wydziałem Cybernetyki WAT, Wydziałem Elektroniki WAT i Instytutem Optoelektroniki WAT.
Studia w Wydziale Mechanicznym w latach 1960-2019 ukończyło i otrzymało dyplom magistra inżyniera lub inżyniera na trzech kierunkach studiów: mechanika, mechanika i budowa maszyn oraz logistyka łącznie 8 938 absolwentów. Najwięcej absolwentów ukończyło kierunek studiów mechanika (4521), w następnej kolejności logistyka (2212) i mechanika i budowa maszyn (2205). W okresie 2011-2018 wydział wypromował w jednym roku ponad 300 absolwentów. Rok 2015 i 2017 to lata, w których mury Uczelni opuściła największa liczba absolwentów Wydziału Mechanicznego w liczbie 406 osób rocznie.

Kalendarium dydaktyczne

Kalendarium strukturalno-organizacyjne WIM


 

POCZET ZASŁUŻONYCH:

DOKTORZY HONORIS CAUSA WAT - CZŁONKOWIE RZECZYWIŚCI PAN

prof. dr inż. Bohdan Ciszewski
prof. dr hab. inż. Stanisław Kocańda
prof. dr hab. inż. mgr fil. Stefan Ziemba
prof. Bohdan Ciszewski
prof. Stanisław Kocańda
prof. Stefan Ziemba

 

 

PROFESOROWIE - PRACOWNICY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO / WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ WAT

prof. Kazimierz Baczewski
prof. Wacław Borkowski
prof. Zbigniew Dżygadło
prof. Czesław Goss
prof. Michał Hebda
prof. Tadeusz Kałdoński
prof. Dorota Kocańda
prof. Stanisław Konopka
prof. Andrzej Krukowski
prof. Leon Prochowski
prof. Wojciech Przetakiewicz
prof. Tadeusz Przychodzień
prof. Maciej Radwan
prof. Stefan Szczeciński
prof. Ryszard Szymanik
prof. Lucjan Śnieżek
prof. Jerzy Tokarzewski
prof. Stefan Wiśniewski
prof. Henryk Ziencik

 

 

GENERAŁOWIE - ABSOLWENCI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO / WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ WAT

gen. dyw. Roman Iwaszkiewicz
gen. dyw. Bolesław Izydorczyk
gen. dyw. Tadeusz Kuśmierski
gen. dyw. Jerzy Modrzewski
gen. dyw. Sebastian Strzałkowski
gen. dyw. Edward Włodarczyk
gen. dyw. Jan Wojtala
gen. dyw. Krzysztof Szymański
gen. bryg. Jan Baraniecki
gen. bryg. Ryszard Dębski
gen. bryg. Antoni Goliszewski
gen. bryg. Andrzej Kamiński
gen. bryg. Roman Klecha
gen. bryg. Paweł Nowak
gen. bryg. Henryk Mika
gen. bryg. Jerzy Lewitowicz
gen. bryg. Jerzy Paszkowski
gen. bryg. Zdzisław Pietrucha
gen. bryg. Jarosław Sielużycki
gen. bryg. Mieczysław Sikorski
gen. bryg. Antoni Siluk
gen. bryg. Stanisław Smoleń
gen. bryg. Stanisław Świtalski
gen. bryg. Adam Tylus
gen. bryg. Ryszard Wieczorek
gen. bryg. Grzegorz Wiśniewski
 

 

POCZET DZIEKANÓW:

płk dr inż. Jerzy Bochniewicz
gen. bryg. prof. dr inż. Ryszard Szymanik
płk prof. dr inż. Tadeusz Kasprzyk
płk dr inż.
Jerzy Bochniewicz
1960-1964
gen. bryg. prof. dr inż.
Ryszard Szymanik
1964-1966
płk prof. dr inż.
Tadeusz Kasprzyk
1966-1981
płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Przychodzień
płk prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
płk prof. dr hab. inż. Leon Prochowski
płk prof. dr hab. inż.
Tadeusz Przychodzień
1981-1992
płk prof. dr hab. inż.
Wojciech Przetakiewicz
1992
płk prof. dr hab. inż.
Leon Prochowski
1992-1999
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
prof. dr hab. inż.
Tadeusz Kałdoński
1999-2008
dr hab. inż.
Zdzisław Bogdanowicz
2008-2016
prof. dr hab. inż.
Jerzy Małachowski
2016-obecnie