Rada dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
Sposób powołania i rozwiązania, skład, kadencję i zadania Rady oraz wymagania, które musi spełniać członek Rady określa „Statut WAT".
Rada dba o wysoki poziom badań naukowych oraz prac doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna.
Do kompetencji Rady dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna należy w szczególności:
  • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
  • nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
  • wyrażanie zgody na przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego na wniosek przekazany przez Radę Doskonałości Naukowej;
  • przedstawianie Rektorowi WAT, kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki oraz Rady Doskonałości Naukowej;
  • opiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej oraz programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna;
  • wyrażanie opinii i przedkładanie propozycji Rektorowi lub dziekanowi odnośnie rozwoju dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna;
  • opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna;
  • opiniowanie na wniosek Rektora, propozycji nadania tytułu doktora honoris causa;
  • utrzymanie lub podniesienie poziomu naukowego dyscypliny określonego przyznaną kategorią i uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego;
  • nadzór nad prawidłowym i rzetelnym wprowadzaniem danych do systemów informatycznych na potrzeby ewaluacji.

 

 

 

 

Home...