Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Tak więc m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

W skład Rady Wydziału wchodzą: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, wybrani przedstawiciele samorządu studenckiego, wybrani przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Home...