Wydziałowa Rada do spraw Kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej w sprawach kształcenia oraz w sprawach studenckich.

W skład Rady wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów, kierownik dziekanatu oraz inne osoby wskazane przez Dziekana WIM.

Szczegółowe kompetencje Rady oraz zasady jej pracy określa regulamin Rady nadany przez Dziekana WIM.

 


 

Home...